TROLL media tilbyr skreddersydde websider og nettbutikker til små og mellomstore bedrifter og foreninger. Vi har holdt på med dette siden 1996 i Danmark – og fra 2001, i Oslo – og pr. mai 2013 har vi flyttet til Portugal.

Mest av alt lager vi skreddersydde løsninger med utgangspunkt i kundens behov. Det er naturlig at det er kunden selv som administrerer og oppdaterer, men vi tar gjerne jobben som din webmaster og/eller webredaktør. Vi behersker både Windows og Mac. Trollmedia.pt leverer også gjerne løsninger som tar utgangspunkt i en Open Source (Åpen kildekode) løsning, og tilpasser disse til kundens behov.

Vi foretrekker enkle websider som setter budskapet og firmaets profil i fokus. Se gjerne referanselisten på min webside.

Jeg, Roy William Gabrielsen er utdannet fotograf i perioden 1976-1978. Siden 1979 har jeg vært fotograf, enten som ansatt eller selvstendig med eget portrett-/reklamestudio. I 1990 ble jeg syk, og brukte en periode på to år til å studere “desktop publishing” og ble dermed grepet av ett nytt medie.

Siden begynnelsen av 1994 har mitt hovederhverv vært DTP (Mac design) og Internet. Jeg var en del av “Udviklingspark Syd” (DK) i perioden 2000-2001. Jeg var daglig leder i Norges Fotografforbund og Fotografiens Hus i Oslo (fra mai 2001 til sommeren 2004).

Min styrke ligger i å få systemer til å fungere sammen. I webverdenen kalles dette en webutvikler. En webutvikler får et godt design til å fungere sammen med serverens programvare, slik at sidene fungerer lettfattelig for den som besøker sidene. Sidene bør gi den besøkende lett adgang til ønsket informasjon (intuitivitet).

Våren 2020 fikk jeg ideen med å se hvordan jeg var som fotograf, etter å ha sagt nei til alle oppdrag i 25 år. Vel, det er vel som å kunne sykle – det gikk helt fint. Nå opptar fotografering av mennesker mye av tiden og oppmerksomheten. Ikke som fotograf med studio, – men for egen tilfredstillelse.

TROLL media offers tailored websites and online stores to small and medium-sized companies and associations. We have been doing this since 1996 in Denmark – and from 2001, in Oslo – and per. May 2013 we have moved to Portugal.

Most of all, we create tailor-made solutions based on the customer’s needs. It is natural that the customer himself manages and updates, but we are happy to take the job as your webmaster and / or web editor. We master both Windows and Mac. Trollmedia.pt is also happy to deliver solutions based on an Open Source solution, and adapt these to the customer’s needs.

We prefer simple websites that focus on the message and company profile. Feel free to see the reference list on my website.

I, Roy William Gabrielsen, trained as a photographer in the period 1976-1978. Since 1979 I have been a photographer, either as an employee or self-employed with my own portrait / advertising studio. In 1990, I became ill, and spent a period of two years studying “desktop publishing” and was thus gripped by a new medium.

Since the beginning of 1994, my main occupation has been DTP (Mac design) and Internet. I was part of “Udviklingspark Syd” (DK) in the period 2000-2001. I was the general manager of the Norwegian Photographers’ Association and “Fotografiens Hus” (The House of Photography) in Oslo (from May 2001 to the summer of 2004).

My strength lies in making systems work together. In the web world, this is called a web developer . A web developer gets a good design to work with the server’s software, so that the pages work easily for the one who visits the pages. The pages should give the visitor easy access to the desired information (intuitiveness).

In the spring of 2020, I got the idea to see what I was like as a photographer, after saying no to all assignments for 25 years. Well, it’s like being able to ride a bike – it went just fine. Now photographing people occupies much of the time and attention. Not as a photographer with a studio, – but for personal satisfaction.

Roy selfi


Discover more from [ TROLL media ]

Subscribe to get the latest posts sent to your email.